+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Pogosta vprašanja (FAQ)

Na splošno o certifikatu EuroPsy

 • Ali certifikat v vseh pridruženih državah EFPE služi kot dokazilo za opravljanje poklica ali nadaljnji študij?

Certifikat služi kot enoten okvir v sodelujočih državah, vendar pravna regulacija poklica ni povsod enaka. Zaradi tega certifikat ne pomeni avtomatičnega priznavanja sposobnosti opravljanja samostojne prakse, vendar olajša postopek pridobivanja nacionalne licence v državi, kjer bi psiholog želel opravljati dejavnost. Torej, če je v kateri izmed držav zahtevana nacionalna licenca, je to tudi treba dodatno pridobiti.

 • Ali certifikat EuroPsy s področja klinične in zdravstvene psihologije izkazuje, da je nosilec certifikata specialist klinične psihologije?

Nikakor. Certifikat EuroPsy se zaenkrat podeljuje na treh zelo širokih področjih, za katera se je ugotovilo, da nanje večinoma lahko razvrstimo različne vrste psihološke dejavnosti. Ločimo osnovni in specialistični certifikat EuroPsy. Osnovni certifikat s področja klinične in zdravstvene psihologije izkazuje, da je nosilec izpolnil standarde za pridobitev osnovnega certifikata (ustrezna izobrazba: univ. dipl. psih. ali mag. psih.; opravljena supervizirana praksa ali v prehodnem obdobju tri leta izkušenj s samostojnim opravljanjem psihološke dejavnosti ter s tem izkazovanje ustreznih kompetenc; zaveza k spoštovanju etičnega kodeksa). Osnovni certifikat ne zagotavlja, da ima nosilec certifikata specialistična znanja, torej ne predstavlja specialista klinične psihologije. Nosilec certifikata se ne sme predstavljati kot specialist klinične psihologije, če to ni. Nosilec deluje znotraj zelo širokega področja, ki bi ga lahko označili kot področje klinične/zdravstvene psihologije, ki pa vključuje tudi dejavnosti, kot so npr. dejavnost preventive na področju javnega zdravja, psihološka dejavnost v medicini dela, prometa in športa, zasebna psihoterapevtska praksa, dejavnost na področju socialnega varstva ipd. O umestitvi prosilca na določeno od treh širokih področij presodi NAC na osnovi predloga prosilca, pri čemer prvenstveno upošteva populacijo, s katero se psiholog ukvarja, in glavne metode dela.

 •  Če tuja država za nostrifikacijo diplome zahteva 3 leta izkušenj, je torej certifikat EuroPsy primerno dokazilo?

O nostrifikacijah diplome navadno odločajo pristojna ministrstva. Od informiranosti pristojnih oblasti v posamezni državi je odvisno, ali bodo certifikat EuroPsy prepoznavali kot dokazilo o ustreznosti diplome.


Obrazec A v vlogi in njegove priloge

 • Je možno, da naslov, ki ga navedemo na vlogi, sproti posodabljamo? Na primer, če se spremeni zaposlitev.

Vaša dolžnost je, da take spremembe sporočite in jih posodobimo. V prihodnje bo EFPA register razvila tako, da bo lahko vsak prosilec sam spreminjal svoje podatke o instituciji in naslovu ter določal, katere informacije v registru bodo vidne javnosti.

 • Kaj navedemo pod naziv, če imamo diplomo iz psihologije, doktorat pa iz drugega področja?

Lahko se vpiše tudi področje doktorata, vendar javno ne bo navedeno. Za pridobitev osnovnega certifikata EuroPsy je ključno dodiplomsko izobraževanje.

 • Ali je potrebno tako, kot je potrebno priložiti kopijo diplome, priložiti tudi potrdilo o opravljenih izpitih?

Ni potrebno prilagati potrdila o opravljenih izpitih na študiju.

 • Lahko za pridobitev certifikata v prehodnem obdobju navajamo tudi obdobje pripravništva in specializacije? Koliko je za uveljavljanje samostojnih delovnih izkušenj v prehodnem obdobju vredno pripravništvo?

Specializacija in pripravništvo nimata enakega statusa. Ko posameznik opravlja specializacijo, že samostojno izvaja naloge osnovne psihološke dejavnosti, specializira pa se v zahtevnejših, specialističnih nalogah. Zato se specializacija šteje v obdobje opravljanja samostojne psihološke dejavnosti. Pri pripravništvu je drugače. Med pripravništvom se posameznik šele usposablja za opravljanje osnovne psihološke dejavnosti.

V Sloveniji posameznik v času pripravništva pogosto že povsem samostojno in brez supervizije opravlja določene delovne naloge. Zato je Nacionalni odbor sprejel sklep, da se lahko v prehodnem obdobju podeljevanja certifikata (do marca 2015) tudi iz pripravništva v obdobje samostojnega opravljanja psihološke dejavnosti šteje tisto obdobje, ko je posameznik dejansko že povsem samostojno opravljal psihološke delovne naloge. Pri uveljavljanju samostojnih delovnih izkušenj iz časa pripravništva je potrebno potrdilo mentorja o nalogah, ki jih je pripravnik kot psiholog samostojno opravljal v času pripravništva. Mentor naj oceni, kolikšen delež časa v pripravništvu je prosilec samostojno in brez supervizije izvajal delovne naloge psihologa. Na podlagi poročila mentorja bo Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata določil, kolikšen delež časa pripravništva lahko šteje kot samostojno delo. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Je pri pripravništvu treba navesti tudi točen datum?

Je zaželeno, vendar če nimate točnih podatkov, navedite vsaj mesec začetka in konca obdobja pripravništva.

 • Kaj pa, če nismo opravljali pripravništva?

V tem primeru ga ni potrebno navajati. Okvirček pustite prazen.

 • Kako naj navajamo delovne izkušnje glede na časovno zaporedje?

Vseeno je, ali navajate od novejših proti starejšim ali pa obratno. Je pa smiselno navajati zaporedno.

 • Ali lahko navajam zaposlitve iz različnih področij psihologije?

Da. Certifikat se sicer najpogosteje pridobi za določeno področje (klinično/zdravstveno psihologijo, psihologijo v izobraževanju, psihologijo dela in organizacije), zato je najpomembneje, da ima dovolj delovnih izkušenj na tistem področju, za katerega zaproša, se pravi v prehodnem obdobju podeljevanja certifikata za vsaj 3 leta v zadnjih 10 letih. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Ali kot delovna izkušnja šteje tudi prostovoljno delo?

Če to delo poteka po diplomi in je dokumentirano, se upošteva.

 • Je pomembno, da navajamo zaporedna leta zaposlitve?

Ne, ni nujno, da so zaporedna.

 • Ali v prehodnem obdobju podeljevanja certifikata v vlogi navajamo izkušnje le za 3 leta?

Načeloma je smiselno, da popišete vse. Torej, če imate 10 let izkušenj, popišite vse. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • V okvirčkih se zdi premalo prostora za navajanje vseh izkušenj.

Če dokument odprete na računalniku in v polje vpisujete izkušnje, se to prilagaja količini napisanega. Zaželeno je, da obrazce izpolnite z računalnikom, ne na roko.

 • V kakšni obliki mora biti življenjepis, ki je priložen vlogi?

Oblika ni določena. Lahko je Europass, vendar ni nujno.

 • Kako naj izgleda potrdilo delodajalca?

Sami pripravite besedilo in list, ki ga delodajalec podpiše. Potrdilo se doda kot priloga v vlogo. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • V potrdilu delodajalca je zahtevan podpis delodajalca/direktorja. Kaj pa če je oseba sama na funkciji direktorja?

Če ima oseba samostojno prakso ali je sama direktor organizacije, v kateri je zaposlena, podpiše dokument sama. Kot dokazila pa naj priloži tudi še kak drug dokument, ki dokazuje čas zaposlitve. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Ali so za pridobitev certifikata primerna tudi potrdila več delodajalcev? Na primer, za vsako leto zaposlitve drug delodajalec.

Da. Če je bil prosilec v času, ki ga uveljavlja za delovne izkušnje, zaposlen v različnih organizacijah, naj odda potrdila toliko delodajalcev, da v njih zajame zahtevano število let delovnih izkušenj. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Je potrebno imeti v prehodnem obdobju podeljevanja certifikata potrdila vseh dosedanjih delodajalcev?

Potrebno je dokazati delo za tri leta in posledično za to obdobje priložiti potrdila delodajalca oz. delodajalcev.VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Ali lahko med delovne izkušnje beležim tudi delovno mesto, ki ni tipično psihološko?

Da. Lahko se zabeleži, vendar je pomembno, da je popis delovnih nalog čim bolj natančen. Za primerne delovne izkušnje se upošteva opravljanje tistih delovnih nalog, ki so skladne s poklicem psihologa. Prosilec naj tudi opredeli, kolikšen delež delovnih nalog, ki jih je opravljal na delovnem mestu, ki ni bilo tipično psihološko, so vendarle predstavljale psihološke delovne naloge. Na ta način se bo morda lahko med delovne izkušenj štel tudi delež časa, ko je bil zaposlen na netipičnem delovnem mestu.

Primer delovnega mesta, ki ni tipično psihološko in kjer ne pridejo do izraza vse kompetence, ki naj bi jih psiholog izkazoval, je delovno mesto učitelja psihologije v srednji šoli. Načeloma učitelji psihologije nimajo takih delovnih izkušenj, da bi lahko pridobili certifikat EuroPsy. Če pa v svoji službi opravljajo vsaj del tipično psiholoških nalog (npr. delo v svetovalni službi, izvajanje psiholoških delavnic za nadarjene učence ipd.), naj take naloge popišejo in ocenijo čas, ki so ga v zadnjih 10 letih namenili taki dejavnosti. V kolikor naberejo skupno vsaj 3 leta takih delovnih izkušenj (se pravi med delovnimi nalogami najdemo vsaj 30 % tipično psiholoških nalog), bodo lahko pridobili certifikat. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • Ali kot delovne izkušnje šteje tudi samo poučevanje psihologije?

V primeru, da opravljate le poučevanje, se pojavi težava pri ocenjevanju kompetenc, saj tako delo ne zajema stalno uporabo vseh predvidenih kompetenc (npr., učitelj morda ne izvaja intervencij, psihološkega ocenjevanja ipd.). V tem trenutku le na podlagi izkušenj s poučevanjem psihologije (v srednji šoli, v visokem šolstvu) ni možno pridobiti certifikata.

 • Kaj pa če pod delovne naloge učitelja psihologije spada tudi delo z ocenjevanjem nadarjenosti, delo s težavnimi učenci ipd.?

V tem primeru je to ustrezno navesti in oceniti, v kolikšni meri se to delo opravlja.

 • Ali lahko zaprosim za certifikat iz več področij?

Da, vendar morajo biti priložena ustrezna dokazila za vsako izbrano področje. To pomeni, da naj prosilci, ki bi želeli pridobiti certifikat za dve področji, ločeno izpolnijo obrazca C in F za vsako področje dejavnosti. Za vsako področje morajo izkazovati vse navedene kompetence. Da se bo lahko ugotovilo, da je psiholog usposobljen za opravljanje dejavnosti na dveh področjih, mora tudi izkazati, da je opravljal delovne naloge, ki so značilne za obe področji. Zaradi tega je pomembno, da čim bolj natančno popiše delovne naloge, ki jih je izvajal v zadnjem obdobju.

 • Ali je dovolj ena vloga, če želim zaprositi za dve področji?

Da, vendar morajo biti temu primerno izpolnjeni obrazci. Za dve področji je dovolj en obrazec A, kjer se navedeta želeni področji. Obrazca C in F pa se izpolnita za vsako področje posebej.

 • Je v primeru prošnje za dve področji potrebno priložiti dokazila za obe?

Da. V tem primeru navedete vsa dosedanja dokazila za posamično področje. Odbor po oddaji vloge lahko odredi še 2 leti za dopolnitev vloge. VELJA V PREHODNEM OBDOBJU PODELJEVANJA CERTIFIKATA

 • V katero kategorijo certifikata sodi mladinsko delo?

Po vsej verjetnosti med klinično/zdravstveno psihologijo ali pa med psihologijo v izobraževanju. Prosilec naj sam presodi, s kakšno populacijo in metodami največ dela, in v skladu s tem zaprosi za certifikat na najustreznejšem področju.

 • Ali javno zdravje sodi pod področje klinične/zdravstvene psihologije?

Da.

 • Kako je s prenosom certifikata med področji?

V rednem postopku bo zahtevana za spremembo področja certifikata supervizirana praksa na novem področju.

 • Kakšni so kriteriji navajanja jezika za tuje jezike, v katerih opravljamo psihološko prakso?

Glavni kriterij je, da se dejansko samostojna psihološka dejavnost opravlja v tem jeziku. Pomembno je, da je posameznik kompetenten za izvedbo celotne psihološke obravnave v navedenem jeziku in da je to v preteklosti tudi že počel.

 • Je kot dokazilo za znanje jezika potrebno dodati certifikat?

Je priporočljivo.

 • Ali je potrebno vlogo poslati kot priporočeno pošto?

Da, nujno.

 • Ali je za pridobitev certifikata potrebno plačati?

Za pridobitev certifikata je potrebno plačilo administrativnih stroškov. Da se začne obravnava vloge, je potrebno plačilo. Plačilo se lahko izvede v enem (90 EUR) ali dveh obrokih (60 EUR pred oddajo vloge in 30 EUR po njeni odobritvi). Pomembno je, da je v plačilnem nalogu razvidno, kdo je prosilec (npr. navedba priimka). Potrdilo o vplačilu pošlje kontaktni osebi po e-pošti ali na naslov NAC po navadni pošti, najkasneje v treh mesecih od izdaje sklepa o odobritvi vloge.

 • Ali imajo člani DPS popust pri ceni obravnave vloge?

Nacionalni odbor za podeljevanje EuroPsy je samostojna entiteta, zato člani različnih društev, združenj, zbornic itd. nimajo popustov.

 • Je možno, da dobimo odgovor na vlogo v manj kot 13 tednih?

Odgovor dobite najkasneje v 13 tednih. Možno je, da tudi prej.

 • Na koliko časa se obnavlja certifikat?

Na 7 let. Za obnovitev je potrebnih vsaj 400 ur dela (v povprečju) na leto v izbranem obdobju štirih let od sedmih.


Obrazec C – kompetence

 • Kako naj se lotim izpolnjevanja obrazca C?
Obrazec C je namenjen popisu vaših aktivnosti, skozi katere se izražajo posamezne kompetence. Primere opisov kompetenc najdete v razdelku Obrazci – Primeri izpolnjenih obrazcev. Lahko tudi uporabite forum na tejle spletni strani in tam zastavite vprašanje. Pokličete lahko tudi kolege, ki vam bodo morda znali pojasniti, kako pristopati k izpolnjevanju tega obrazca (delavnic o izpolnjevanju vloge se je do zdaj udeležilo okrog 150 psihologov). Povprašati lahko tudi na vaši sekciji pri Društvu psihologov Slovenije. V kolikor se zbere več interesentov, lahko zanje ponovno izvedemo kakšno delavnico o izpolnjevanju vloge. S prošnjo v tej smeri pišite na naslov Društva psihologov Slovenije.
 • V praksi najdem za primer posamezne kompetence precej primerov. Naj navedem vse?

Smiselno je, da se za kompetenco navedejo primeri 3 ali 4 delovnih aktivnosti, skozi katere se kompetence izražajo.

 • Kdo je ocenjevalec na obrazcu C?

Za prosilce v prehodnem obdobju ste to vi sami. V rednem postopku za ustreznost zapisanih kompetenc in oceno kompetenc garantira mentor supervizirane prakse.


Obrazec F – Stalni strokovni razvoj

 • Ali se pod stalni strokovni razvoj lahko šteje tudi magistrski študij?

Da. Torej opravljanje znanstvenega magisterija, kot ga je bilo možno opravljati pred uvedbo bolonjskih programov.

 • Ali lahko v obrazec F navajamo tudi mentoriranje?

Da. Mentoriranje sodi k stalnemu strokovnemu razvoju.

 • Ali je potrebno predložiti dokazila, da smo bili mentorji?

Da, smiselno je tudi v tem primeru priložiti dokazila.

 • Lahko med izobraževanja navajamo tudi izobraževanja, ki morda ne sodijo povsem na področje psihologije?

Smiselno je, da se tudi taka izobraževanja navede. Pri obravnavi vloge pa Nacionalni odbor presodi, ali so primerna. Načeloma se upošteva tudi širša področja izobraževanj, usposabljanj, izpopolnjevanj.

 • Lahko v vlogi navajamo tudi izobraževanja, za katera nimamo dokazil?

Tudi če nimate dokazil, je smiselno ta izobraževanja zapisati v obrazec F. Vendar je pomembno, da imate dokazila za vsaj 40 izmed navedenih ur letno.

 • Lahko oddam vlogo tudi, če še nimam dovolj delovnih izkušenj (npr. eno leto)? Kaj naredim z obrazcem F?

Tudi v tem primeru se lahko odda vloga do konca prehodnega obdobja. Obrazec F izpolnite glede na dosedanje izkušnje. Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata posamezniku po oddaji vloge nato omogoči, da v dveh letih dopolni vlogo. Pri nas prehodno obdobje traja do marca 2015. Če se vloga odda do takrat, ima posameznik torej čas, da jo dopolni do marca 2017.

 • Ali se v razdelku »razvijanje novih veščin« upošteva tudi prehajanje med delovnimi mesti?

Da, če ste morali vlagati dodaten čas v usposabljanje za opravljanje novih delovnih nalog. V tem razdelku lahko navajate tudi aktivnosti, ki ste jih izvajali samoiniciativno – na primer povpraševanje kolegov za strokovno mnenje, branje strokovnih člankov …

 • Je potrebno priložiti tudi naše članke, ki jih navajamo kot ure za osebni strokovni razvoj?

Lahko podate izpis iz COBISS-a ali kopijo prve strani članka ter impresuma revije, če imate za to soglasje založnika.

 • Kaj  napišemo pri razdelku mentorstvo, če še nismo bili mentorji?

V tem primeru se polje pusti prazno.

 • Ali pod razdelek predstavitve sodijo le predstavitve psihologom ali komurkoli?

V ta razdelek sodijo vse predstavitve, tudi širši javnosti, če niso del redne delovne aktivnosti in če so bile delavnice posvečene psihološkim temam.

 • Ali predstavitev na konferenci sodi pod razdelek g ali f v obrazcu F?

Primerna je za oboje, zato je smiselno, da si aktivnosti porazdelite enakomerno po razdelkih.


Redno obdobje

 • Ali je supervizirana praksa enaka pripravništvu?

Supervizirana praksa je pripravništvu podobna, je pa od pripravništva mnogo bolj sistematična. Sledila naj bi kompetenčnemu modelu EuroPsy in naj bi jo vodil usposobljeni mentor supervizirane prakse. V prihodnosti bomo postavili dodatno razširili mrežo mentorjev supervizirane prakse, izvajali bomo tudi usposabljanja za mentorje.

 • Ali je potrebna konstantna prisotnost mentorja na supervizirani praksi?

Mentor se mora redno srečevati s psihologom pripravnikom, načrtovati in voditi njegovo dejavnost, spremljati razvoj njegovih kompetenc in na koncu oceniti njihovo razvitost, za dejavnost pripravnika je tudi odgovoren, vendar pa ni potrebno, da je vedno fizično prisoten ob psihologu pripravniku. Priporočljivo pa je, da se mentor in mentoriranec srečujeta vsaj dvakrat mesečno za dve uri ali več ter analizirata in reflektirata mentorirančevo dejavnost.

 • Ali kot dokazilo šteje tudi supervizirana praksa, ki je izvedena v Sloveniji, vendar mentor dela v tujini?

Da, vendar mora biti poskrbljeno za kvalitetno in ustrezno dokumentirano supervizijo.

 • Kdo je lahko mentor za supervizirano prakso?

V tem trenutku je usposobljenih okrog 30 mentorjev iz različnih področij (glejte zavihek Več o EuroPsy – Supervizirana praksa), vendar se načrtuje širjenje mreže.

 • Ali je v rednem postopku za pridobitev osnovnega certifikata potrebno, da si sam udeleženec v supervizirani praksi, ali je mišljeno, da moraš biti mentor supervizirane prakse?

V rednem postopku mora za pridobitev osnovnega certifikata prosilec opraviti supervizirano prakso pod okriljem usposobljenega mentorja.


Specialistični certifikat

 • Ali za pridobitev specialističnega certifikata štejejo le formalna izobraževanja v okviru Univerze ali tudi druga izobraževanja, npr. na evropskem nivoju?

Pri preverjanju ustreznosti izobraževanj je pomembna predvsem skladnost izobraževanj z elementi, ki so zahtevani za pridobitev certifikata EuroPsy. Pri navedbi programa zapišite ure, s katerimi so programi ovrednoteni. Za jasno oceno primernosti prijave je priporočljivo, da ob prijavi posredujete čim bolj natančno dokumentacijo o svojem izobraževanju.

 • Ali lahko pri vlogah za osnovni in specialistični certifikat navajamo ista dokazila oz. se lahko dejavnosti prekrivajo?

Natančni kriteriji za to še niso določeni.


ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA – NA STRANI EFPE

Glejte tudi odgovore na pogosta vprašanja na:

http://www.europsy-efpa.eu/faq