+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Postopek pridobitve certifikata

Priprava vloge

Vlagatelji, ki za certifikat zaprošajo v rednem postopku, pripravijo vlogo tako, da izpolnijo obrazce A, B, C in D. Vlogi dodajo svoj življenjepis, overjene kopije dokumentov, ki jih zahteva postopek pridobitve certifikata, in druga dokazila o svoji usposobljenosti. Več …

Vlagatelji, ki za certifikat zaprošajo v posebnem postopku, ki velja le v prehodnem obdobju, pripravijo vlogo tako, da izpolnijo obrazce A (brez točke 5, razen če so opravili obdobje pripravništva, ki je bilo po vsebini ekvivalentno supervizirani praksi), C, D in F. Vlogi dodajo svoj življenjepis, overjene kopije dokumentov, ki jih zahteva postopek pridobitve certifikata, in druga dokazila o svoji usposobljenosti. Več …

Vlagatelji, ki zaprošajo za obnovitev certifikata, pripravijo vlogo tako, da izpolnijo obrazca D in E. Vlogi dodajo svoj življenjepis, overjene kopije dokumentov, ki jih zahteva postopek obnoviitve certifikata, in druga dokazila o svoji usposobljenosti. Več …

Vlagatelji, ki že imajo certifikat EuroPsy, vendar bi ga radi razširili na drugo področje psihološke dejavnosti, za certifikat zaprosijo na enak način, kot bi zanj prvič zaprosili v rednem postopku.

Za dodatne informacije glede priprave vlog kontaktirajte NAC. Z vprašanji lahko pišete tudi na Društvo psihologov Slovenije.

Oddaja vloge

Možni sta dve poti oddaje vloge: elektronska ali po navadni pošti.

Elektronska pot:

Vlagatelj datoteke z obrazci in skeniranimi potrdili pošlje na e-naslov info@europsy.si. Kjer je potreben podpis vlagatelja ali drugih oseb, mora vlagatelj poslati skeniran dokument s podpisom. NAC si pridružuje pravico, da po potrebi v primeru oddaje skeniranih dokumentov vlagatelja naknadno pozove k predložitvi originalnih dokumentov.

Z oddajo vloge po elektronski poti se vlagatelj strinja:

  • da bo vloga shranjena na zavarovanem mestu v oblaku, do katerega bodo lahko dostopali le člani NAC, za čas obdelave vloge in še največ eno leto po zavrnitvi vloge, v kolikor je bila vloga zavrnjena, oziroma ves čas veljavnosti certifikata in še največ eno leto po poteku veljavnosti certifikata.
  • da se osebni podatki zapišejo v evidence o procesiranju vloge in sklepih o odločitvah NAC, ki so shranjene na zavarovanem mestu v oblaku. V evidencah shranjeni osebni podatki vlagatelja so pomembni za obravnavo vloge in izdajo sklepa. Ti podatki so: ime, priimek, naslov in e-naslov vlagatelja, datum prejema vloge, podatki o plačilu pristojbine za obravnavo vloge ter podatki iz postopka obravnave vloge, ki jih NAC uporablja za namene procesiranja vloge.

Člani in kontaktna oseba NAC so zavezani k etičnemu ravnanju in varovanju osebnih podatkov. Posredovane osebne podatke NAC lahko uporablja izključno v namene procesiranja vloge za izdajo certifikata EuroPsy, izdaje certifikata, preverjanja njegove veljavnosti in obveščanja nosilcev certifikata v zvezi z veljavnostjo certifikata in EuroPsy regulativo.

Ob oddaji vloge po elektronski pošti mora vlagatelj NUJNO v elektronsko pošto zapisati naslednje besedilo, s katerim potrjuje, da lahko NAC zbere in hrani osebne podatke, zapisane v prejeti dokumentaciji: “Z oddajo te vloge se strinjam, da bo vloga shranjena na zavarovanem mestu v oblaku, do katerega bodo lahko dostopali le člani NAC, in da se lahko moje osebne podatke zbira in hrani v evidencah o procesiranju vloge in sklepih o odločitvah NAC na zavarovanem mestu v oblaku.” Brez tega zapisa v elektronski pošti, s katero vlagatelj vlaga vlogo, obravnava vloge ni možna.

Po navadni pošti:

Vlogo vlagatelj v zaprti kuverti z oznako PRIPOROČENO pošlje na naslov:

Nacionalni odbor za podeljevanje EuroPsy
Društvo psihologov Slovenije
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Cena certifikata

  1. Vloga za prvo pridobitev certifikata: Za prvo pridobitev certifikata prosilci plačajo pristojbino v skupni višini 90 EUR. Del pristojbine se odvede EFPI za izdajo certifikata, del pa Nacionalnemu odboru EuroPsy za procesiranje vloge in podporne dejavnosti EuroPsy. Pristojbino lahko prosilci poravnajo na dva načina: (i) v enkratnem znesku v višini 90 EUR pred obravnavo vloge ali pa (ii) v dveh delih – prvi del v višini 60 EUR pred obravnavo vloge za plačilo stroškov obdelave vloge in drugi del v višini 30 EUR po odobritvi vloge. Preden prosilec pošlje vlogo Nacionalnemu odboru za podeljevanje EuroPsy, na transakcijski račun Društva psihologov Slovenije nakaže 90 EUR, če se odloči za poravnanje pristojbine v enkratnem znesku, ali 60 EUR, če se odloči za poravnanje pristojbine v dveh delih. Plačilo v višini 60 EUR ni vračljivo ne glede na odločitev NAC.
  2. Vloga za obnovitev (revalidacijo) certifikata: Pristojbina za obravnavo vlog za obnovitev certifikata EuroPsy za člane DPS znaša 35 EUR, za ostale pa 50 EUR. Del pristojbine se odvede EFPI za izdajo certifikata, del pa Nacionalnemu odboru EuroPsy za procesiranje vloge in podporne dejavnosti EuroPsy. Pristojbino prosilci poravnajo v enotnem znesku.

Način plačila

Prosilec plačilo izvrši z obrazcem UPN.

V razdelek Plačnik vpiše naslednje podatke:

V kategorijo Namen vpiše EuroPsy-Priimek Ime (namesto Priimek Ime vpiše svoj priimek in ime).
Pri Kodi namena izbere OTHR-Drug namen plačila.

V razdelek Prejemnik vpiše naslednje podatke:

Naziv: Društvo psihologov Slovenije
Ulica: Trg prekomorskih brigad 1
Kraj: 1000 Ljubljana
Številka računa (IBAN): SI56 6100 0001 5938 417
Banka: Delavska hranilnica d.d.
SWIFT: HDELSI22

Za referenčno številko lahko vpiše 00 in datum plačila.

POTRDILO O PLAČILU NAJ PROSILEC PRILOŽI VLOGI.

Začetek obravnavanja vloge

NAC bo prvo vlogo za pridobitev certifikata obravnaval, če bo vlogi priloženo potrdilo o plačilu v višini 60 (ali 90) EUR. Vlogo za obnovitev certifikata bo NAC obravnaval, če bo vlogi priloženo potrdilo o plačilu v celotni višini, ki velja za obnovitev certifikata.

Postopek obravnave vloge

NAC vlogo obravnava, preuči predložene dokaze in v največ 13 tednih po vložitvi vloge in prejemu nakazila odloči, ali je potrebno vlogo dopolniti ter kako.

NAC odloči o podelitvi certifikata najkasneje 13 tednov po prejemu popolne vloge. Če je bila potrebna dopolnitev vloge, NAC poda odločitev najkasneje 13 tednov po tem, ko je bila vloga dopolnjena. Če je vloga zavrnjena, NAC vlagatelju poda natančno utemeljitev, zakaj se je tako odločil.

Po odobritvi vloge za prvo pridobitev certifikata – plačilo drugega dela pristojbine

Če je odločitev NAC o prvi pridobitvi certifikata EuroPsy pozitivna, mora prosilec, če se je odločil za poravnavo pristojbine v dveh delih, za izdajo certifikata v roku enega meseca po izdaji sklepa plačati še preostali del pristojbine, tj. 30 EUR. Plačilo izvede z enakimi podatki na UPN obrazcu, kot so navedeni zgoraj. Potrdilo o preostalem delu plačila pristojbine pošlje v elektronski obliki na e-naslov NAC (info@europsy.si) ali po navadni pošti z oznako PRIPOROČENO na naslov Nacionalnega odbora za podeljevanje EuroPsy (naveden zgoraj).

Kontaktna oseba NAC po prejemu potrdil o plačilu celotne pristojbine prejemnika certifikata vpiše v evropski register psihologov s certifikatom EuroPsy. Takoj, ko so vlagateljevi podatki vnešeni v register, EFPA vlagatelju izda certifikat. Certifikat prosilec prejme po navadni pošti na naslov, naveden v vlogi.

Pomembno je, da prosilec najkasneje en mesec po odločitvi kontaktni osebi NAC pošlje še potrdilo o plačilu preostalega dela pristojbine. V kolikor NAC ne prejme potrdila o plačilu celotne pristojbine v roku enega meseca po odobritvi vloge, odločitev NAC in dotedanja plačila zapadejo in je potrebno postopek pridobivanja certifikata sprožiti od začetka.

Obnovitev certifikata

Če želi vlagatelj certifikat obnoviti pred iztekom obdobja njegove veljavnosti, mora vlogo za obnovitev certifikata oddati pravočasno, tj. najkasneje 14 tednov pred iztekom veljavnosti certifikata (ob predpostavki, da vloge za podaljšanje ne bo potrebno dopolnjevati). Če namerava vlagatelj psihološko dejavnost opravljati v drugi državi, lahko vlogo vloži pri slovenskem NAC ali pri NAC države, v kateri namerava opravljati dejavnost.

Pritožbene poti

Če je vloga zavrnjena, se lahko vlagatelj nad odločitvijo pritoži DPS, pri čemer predloži argumente za pritožbo. DPS bo ustanovilo neodvisen svetovalni odbor, sestavljen iz vsaj treh strokovnjakov, ki bodo v 60 dneh preučili pritožbo in podali presojo o ustreznosti pritožbe. Če je presoja negativna, se vlagatelj lahko pritoži pri EAC. Pritožba mora biti napisana v angleškem jeziku, dodani morajo biti argumenti za pritožbo.

Več

Natančne informacije o tem, kako poteka postopek pridobivanja certifikata EuroPsy, so zapisane v Pravilniku o EuroPsy.