+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Zahteve v prehodnem obdobju

Do marca 2015 so lahko za EuroPsy psihologi zaprosili pod posebnimi pogoji. Prehodno obdobje je EAC za Slovenijo podaljšal do nadaljnjega, pri čemer morajo biti vloge prosilcev po pogojih prehodnega obdobja obravnavane individualno. Podelitev EuroPsy po teh pogojih je možna le na osnovi utemeljenih razlogov.

Prehodno obdobje je namenjeno premostitvi obstoječih razlik med različnimi državami, ki so obstajale v izobraževanju in usposabljanju psihologov v obdobju pred uvedbo bolonjske reforme, ki je privedla do precejšnjega poenotenja študija psihologije po Evropi. Nekatere države so imele pred tem štiriletno izobraževanje, druge petletno, v nekaterih je obstajalo enoletno obdobje pripravništva, v drugih ne. V prehodnem obdobju naj bi imeli vsi psihologi, ki so v nacionalnih okvirih obravnavani kot kvalificirani za opravljanje psihološkega poklica (bodisi na osnovi zakonske podlage bodisi na osnovi splošno sprejetih načinov zaposlovanja na psihološka delovna mesta, ki pa nimajo zakonskih podlag – kot velja tudi v Sloveniji, kjer psihološkega poklica ne regulira poseben zakon), možnost pridobiti certifikat EuroPsy po posebnih pogojih, tj. pogojih za t. i. staroste (v angleščini se temu obdobju reče grandparenting).

Pod pogoji za staroste lahko za EuroPsy zaprosijo psihologi z dodiplomsko univerzitetno izobrazbo psihologije, tj. s končanim akreditiranim štiriletnim univerzitetnim študijskim programom psihologije na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki poklic psihologa opravljajo že več kot tri leta in jim je priznana psihološka kvalifikacija.

V prehodnem obdobju so zahteve za pridobitev EuroPsy naslednje:

 • opravljen dodiplomski univerzitetni program psihologije oz. naziv univ. dipl. psih., pridobljen na Oddelku za psihologijo FF Univerze v Ljubljani ali, v primeru kandidatov, ki so pridobili svojo izobrazbo v tujini, na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije uradno priznana enakovredna diploma,
 • najmanj tri leta samostojnega opravljanja psihološke dejavnosti (ali enakovredno) v zadnjih 10 letih
 • vlagatelj mora predložiti pisno zavezo, da bo upošteval načela poklicne etike, določena v metakodeksu poklicne etike EFPA, in bo opravljal poklicno dejavnost v skladu s Kodeksom poklicne etike slovenskih psihologov.

Kandidati morajo Nacionalnemu odboru za podeljevanje EuroPsy predložiti naslednje dokumente in dokazila:

 • vlogo za pridobitev certifikata EuroPsy (izpolnjen obrazec A, ki ga najdete v zavihku Za prosilce – Obrazci; pod točko 5 zapišite podatke o pripravništvu, če ste ga izvajali);
 • življenjepis;
 • kopijo diplome, overjeno s podpisom uradne osebe;
 • kratek seznam glavnih nalog, funkcij (vlog) in / ali projektov na delovnem mestu in količino opravljenega psihološkega dela (v urah na mesec) za izbrana tri leta v zadnjih 10 letih, ki ga podpiše delodajalec. Če je prosilec samozaposlen, naj doda še kakšno drugo dokazilo o izvajanju dejavnosti, npr. kopijo pogodbe z zunanjimi naročniki, izpis iz AJPES-a, potrdilo supervizorja (za samozaposlene psihoterapevte) ipd.;
 • dokazilo o trenutnih kompetencah (izpolnjen obrazec C, ki ga najdete v zavihku Za prosilce – Obrazci, s samooceno navedenih kompetenc, ki ga podpiše vlagatelj; pri posameznih kompetencah zapišite opis TIPIČNIH nalog, kjer dokazujete, da to kompetenco res imate; pri izpolnjevanju si pomagajte s primeri kompetenc, ki jih najdete v zavihku Obrazci – Primeri izpolnjenih obrazcev, preglejte tudi Pravilnik o EuroPsy);
 • izpolnjen pbrazec F, ki ga najdete v zavihku Za prosilce – Obrazci;
 • dokazila o stalnem strokovnem razvoju, v skladu z Dodatkom VI Pravilnika o EuroPsy. Dokazila so lahko naslednja:
  • potrjena udeležba in sodelovanje na akreditiranih tečajih oziroma delavnicah, katerih cilj je nadaljnji strokovni razvoj (60 %)
  • potrdila o razvoju posebnih novih znanj skozi prakso na delovnem mestu (20 %)
  • potrjena udeležba na intervizijskih srečanjih (20 %) (potrdilo npr. izda sekcija DPS ali ZKPS)
  • potrjena supervizija drugim kolegom, pod pogojem, da je formalno priznana (20 %)
  • potrjena udeležba na strokovni ali znanstveni konferenci (20 %)
  • dokazila o (so)avtorstvu in/ali urejanju publikacij o raziskovalnih in/ali strokovnih vprašanjih (30 %)
  • dokazila o prezentacijah strokovnemu občinstvu (20 %)
  • dokazila o uredniškem delu pri psiholoških revijah in knjigah (20 %)
  • Za ponovne potrditve vsota zadnjih zgornjih treh kategorij ne sme presegati 60 odstotkov. Poleg dejavnosti v Dodatku VI Pravilnika o EuroPsy za dokaze o stalnem strokovnem razvoju v zadnjem obdobju v Sloveniji šteje tudi:
   • potrjeno sodelovanje v superviziji (20 %),
   • koordiniranje intervizijske skupine mentorjev supervizirane prakse (20 %), kar potrdi DPS ali ZKPS,
   • potrjeno mentoriranje psihologa pripravnika na supervizirani praksi (30 %),
   • aktivno sodelovanje pri nalogah in projektih DPS ali ZKPS (npr. delo na Zakonu o psihološki dejavnosti, aktivno članstvo v različnih delovnih skupinah in strokovnih odborih, organizacija strokovnih srečanj) (20 %), ki ga potrdi DPS ali ZKPS,
   • zapis izkušenj iz prakse v okviru novih funkcij, skupin strank in delovnih okolij, in tudi dejavnosti, ki bi jih lahko razvrstili k primarni kompetenci Razvoj (20 %).
 • podpisano zavezo k upoštevanju etičnega kodeksa (izpolnjen obrazec D, ki ga najdete v zavihku Za prosilce – Obrazci).
 • Priporočeno je, da vlagatelji predložijo tudi:
  • kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, če obstaja (če je obvezno za področje dela), overjeno s podpisom uradne osebe,
  • uradno overjeno kopijo dokumentov o napredovanju pri delu, če so na voljo.

Kot uradno overovitev se šteje overovitev pred uradno osebo na katerikoli upravni enoti ali overovitev s podpisom in žigom organizacije, ki je izdala originalni dokument.

Po Pravilniku o EuroPsy in sklepu generalne skupščine EFPE julija 2013 imajo prosilci, ki pravočasno oddajo vlogo (tj. do zaključka prehodnega obdobja), še dve leti možnost za dopolnjevanje svoje vloge, v kolikor ni popolna.

Informacije o pripravi in pošiljanju vloge najdete v zavihku Pridobi EuroPsy – Postopek pridobitve certifikata. Za primere kompetenc glejte primere izpolnjenih obrazcev pod zavihkom Za prosilce – Obrazci – Primeri izpolnjenih obrazcev.

Opomba: V nekaterih dokumentih je zapisano, da prehodno obdobje traja do julija 2013. EFPA je na generalni skupščini na 13. evropskem kongresu julija 2013 v Stockholmu sprejela sklep, da prehodno obdobje v vsaki državi velja tri leta po tistem, ko je bilo državi dovoljeno začeti podeljevati certifikat. Za Slovenijo to pomeni, da je prehodno obdobje z aktualnim sklepom EFPE veljalo do 31. 3. 2015. Septembra 2015 je EAC odločil, da se prehodno obdobje eventuelno lahko podaljša, če NAC utemelji potrebo po tem. NAC vloge, v katerih prosilci zaprošajo za pridobitev certifikata po načelih prehodnega obdobja, od septembra 2015 dalje obravnava individualno in o možnosti podelitve certifikata presoja na osnovi utemeljenih razlogov za tako obravnavo vloge.