+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Zahteve v rednem postopku

V rednem postopku bo EuroPsy podeljen vlagateljem, ki:

  • imajo naziv magister/-ica psihologije, pridobljen na akreditiranih in s strani Nacionalnega odbora za podeljevanje EuroPsy priznanih študijskih programih psihologije, torej so zbrali 300 točk ECTS na študiju psihologije;
  • so opravili eno leto supervizirane prakse v določenem kontekstu in so pridobili pozitivno oceno s strani pooblaščenega mentorja supervizirane prakse,
  • so predložili pisno zavezo, da bodo upoštevali načela poklicne etike, določena v metakodeksu poklicne etike EFPA, in opravljali poklicno dejavnost v skladu s Kodeksom poklicne etike slovenskih psihologov.

Kandidati bodo morali NAC predložiti naslednje dokumente in dokazila:

  • vlogo za pridobitev certifikata EuroPsy (izpolnjen obrazec A);
  • življenjepis;
  • kopije diplom, overjene s podpisom uradne osebe;
  • pozitivno oceno supervizirane prakse, ki jo podpiše pooblaščeni mentor supervizirane prakse (izpolnjen obrazec B);
  • dokazilo o opravljeni enoletni supervizirani praksi (podpisano in žigosano potrdilo delodajalca ali v primeru samozaposlitve druge vrste potrdil o izvajanju psihološke dejavnosti);
  • dokazilo o kompetencah: izpolnjen obrazec z dokazi o osnovnih in usposobitvenih kompetencah z mentorjevimi ocenami razvitosti naštetih kompetenc ter mentorjevo potrditvijo seznama dokazov (izpolnjen obrazec C s podpisom mentorja supervizirane prakse; pri izpolnjevanju si lahko pomagate s primeri izpolnjenih obrazcev (glejte Za prosilce – Obrazci – Primeri izpolnjenih obrazcev), preglejte tudi Pravilnik o EuroPsy);
  • podpisano zavezo k upoštevanju etičnega kodeksa (izpolnjen obrazec D).

Kot uradno overovitev se šteje overovitev pred uradno osebo na katerikoli upravni enoti ali overovitev s podpisom in žigom organizacije, ki je izdala originalni dokument.

Informacije o pripravi in pošiljanju vloge najdete v zavihku Za prosilce – Postopek pridobitve certifikata.