+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Usposabljanja za mentorje

Mentorji morajo biti za vodenje supervizirane prakse primerno usposobljeni.

Pravilnik o EuroPsy pravi, da supervizirano prakso lahko izvajajo psihologi, ki imajo vsaj tri leta delovnih izkušenj v določenem strokovnem kontekstu. Udeležiti se morajo usposabljanja, ki jim omogoča razvijanje ustreznih kompetenc. Poznati morajo kompetenčni model EuroPsy, biti usposobljeni za prepoznavanje in ocenjevanje kompetenc pri psihologu pripravniku, potrebujejo pa tudi naslednje spretnosti: aktivno poslušanje, odprtost in pozitiven pristop, refleksijo prakse, posredovanje povratnih informacij, reševanje težjih zadev in neprijetnih čustev, postavljanje mej v odnosu, pogovor o etičnih dilemah, mentoriranje, evalviranje kompetenc in ocenjevanje dosežkov.

Po Pravilniku o EuroPsy mentorjeve kompetence za uspešno izvajanje supervizirane prakse lahko razvrstimo v sedem kategorij, ki si logično sledijo v navedenem zaporedju (od višje proti nižji):

  • Prva stopnja – mentor ustreza kriterijem EuroPsy in ima vsaj pet let delovnih izkušenj, štiri od teh naj bi bile znotraj enega strokovnega področja (klinična ali zdravstvena psihologija, psihologija dela in organizacije, psihologija izobraževanja). Dve leti naj bi bili opravljeni pod supervizijo mentorja prve stopnje znotraj istega strokovnega področja. Dve leti naj bi se mentor usposabljal za mentorsko delo ter pri tem pridobival teoretične in praktične izkušnje na področju supervizirane prakse.
  • Druga stopnja – enako kot prva, vendar brez formalnega usposabljanja.
  • Tretja stopnja – mentor dosega kriterije EuroPsy in vsaj dve leti samostojno opravlja psihološko dejavnost na enem strokovnem področju. Dve leti naj bi delal pod supervizijo mentorja prve ali druge stopnje. Eno leto pa se mora usposabljati ter pridobiti teoretične in praktične izkušnje na področju supervizirane prakse.
  • Četrta stopnja – enako kot tretja stopnja, le brez formalnega usposabljanja.
  • Peta stopnja – mentor ustreza kriterijem EuroPsy. Poleg tega potrebuje dve leti delovnih izkušenj na enem strokovnem področju.
  • Stopnja GP (grandparenting) – mentor je certifikat EuroPsy pridobil v vmesnem obdobju. Pridobijo ga lahko psihologi tistih držav, kjer supervizirana praksa ni sistematično urejena, in psihologi tistih držav, kjer je supervizirana praksa sistemsko urejena, vendar oseba ne dosega standardov EuroPsy.
  • Stopnja D – psiholog ne dosega standardov EuroPsy in ne more pridobiti certifikata, tudi po kriterijih vmesnega obdobja ne.

DPS meni, da za ustrezno izvajanje supervizirane prakse mentor ne more biti na stopnji D ali GP, temveč vsaj na tretji stopnji. Zato smo v Sloveniji leta 2009 v okviru ESS projekta “Vzpostavitev mentorske mreže in usposabljanje psihologov za supervizirano prakso”1 začeli z usposabljanjem prvih mentorjev supervizirane prakse. Več o projektu in njegovih rezultatih najdete v knjigi V. Zabukovec in A. Podlesek (2010)2.

Usposabljanja za mentorje so se do leta 2014 izvajala v organizaciji Društva psihologov Slovenije. Usposabljanje je zajemalo sodelovanje na 40-urnih delavnicah in izvedbo poskusne supervizirane prakse s psihologom pripravnikom (oz. študijske prakse s študentom psihologije). Usposabljanje je štelo za stalni strokovni razvoj.

Novo, močno nadgrajeno usposabljanje mentorjev smo izvedli v letih 2015-2016 v sodelovanju z Norveškim psihološkim združenjem v okviru projekta SUPER PSIHOLOG. Seznam mentorjev, ki so zaključili celostno usposabljanje za mentorje supervizirane prakse, najdete tukaj.

(1) Projekt Vzpostavitve mentorske mreže in usposabljanje za supervizijsko prakso psihologov je bil sofinanciran od Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in od Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007–2013, razvojne prioritete 3: “Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja”; prednostne usmeritve 3.3. “Kakovost, konkurenčnost in odvzivnost visokega šolstva”. Upravičenec je bila Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta. Datum začetka operacije: 5.6.2009. Datum konca operacije: 28.2.2010. Kontaktna oseba: Luka Hrovat. Višina skupnih stroškov operacije: 14.106,53 EUR. Višina javnih virov financiranja: 14.106,53 EUR.

(2) Zabukovec, V. in Podlesek, A. (2010). Model supervizirane prakse psihologov. Ljubljana: Znanstvena založba Folozofske fakultete.