+386 1 241 11 50 info@europsy.si

Zahteve za obnovitev certifikata

EuroPsy bo obnovljen vsem vlagateljem, ki:

 • lahko dokažejo vzdrževanje strokovne usposobljenosti v obliki določenega števila ur psihološke prakse in nadaljnje strokovno izobraževanje in strokovni razvoj, kot je navedeno v Dodatku VI Pravilnika o EuroPsy;
 • predložijo pisno zavezo, da bodo upoštevali načela poklicne etike, določena v metakodeksu poklicne etike EFPA, in opravljali poklicno dejavnost v skladu s Kodeksom poklicne etike slovenskih psihologov.

Vlagatelji morajo NAC predložiti:

 • vlogo za podaljšanje certifikata EuroPsy (izpolnjen obrazec E).
  V Obrazcu je treba med drugim navesti aktivnosti stalnega strokovnega izpopolnjevanja v obsegu vsaj 80 ur letno, skupaj min. 560 ur. V obrazcu naj bodo jasno zapisane ure posamezne aktivnosti, dodana naj bo tudi kratka refleksija, kakšen je bil doprinos posamezne aktivnosti k razvoju kompetenc, katera nova znanja in veščine so bile razvite, do kakšnih novih uvidov v lastno dejavnost je prišlo ali podobno. (Pri vsaki od aktivnosti je spodaj v oklepaju naveden najvišji delež navedenih ur, ki se jih lahko prizna s posamezno aktivnostjo.);
 • življenjepis (format je poljuben);
 • dokazilo o opravljanju psihološke dejavnosti v višini najmanj povprečno 400 ur na leto v izbranem obdobju, ki ne sme biti krajše od štirih let v času zadnjih sedmih let pred oddano vlogo za podaljšanje. To dokazilo mora vsebovati seznam glavnih nalog, funkcij in/ali projektov na delovnem mestu in količino ur psihološkega dela na mesec v izbranem obdobju, podpiše ga delodajalec;
 • dokumente o napredovanju pri delu, če obstajajo;
 • eksplicitna dokazila o poklicnih dejavnostih in stalnem strokovnem izpopolnjevanju (za vsaj 40 ur stalnega strokovnega izpopolnjevanja na leto, skupaj min. 280 ur), v skladu s členom 5 in Dodatkom VI Pravilnika o EuroPsy. V skladu s temi predpisi so lahko dokazila naslednja:
  • potrdila o udeležbi in sodelovanju na akreditiranih tečajih oziroma delavnicah, katerih cilj je nadaljnji strokovni razvoj (60 %),
  • potrdila o razvoju posebnih novih znanj skozi prakso na delovnem mestu (20 %),
  • potrjena udeležba na intervizijskih srečanjih (20 %),
  • potrjena supervizija drugim kolegom, pod pogojem, da je formalno priznana (20 %),
  • potrjena udeležba na strokovni ali znanstveni konferenci (20 %),
  • dokazila o (so)avtorstvu in/ali urejanju publikacij o raziskovalnih in/ali strokovnih vprašanjih (30 %),
  • dokazila o prezentacijah strokovnemu občinstvu (20 %),
  • dokazila o uredniškem delu pri psiholoških revijah in knjigah (20 %),
  • Za ponovne potrditve vsota zadnjih zgornjih treh kategorij ne sme presegati 60 odstotkov. Poleg dejavnosti v Dodatku VI Pravilnika o EuroPsy za dokaze o stalnem strokovnem razvoju v zadnjem obdobju v Sloveniji šteje tudi:
   • potrjeno sodelovanje v superviziji (20 %),
   • koordiniranje intervizijske skupine mentorjev supervizirane prakse (20 %), kar potrdi DPS ali ZKPS,
   • potrjeno mentoriranje psihologa pripravnika na supervizirani praksi (30 %),
   • aktivno sodelovanje pri nalogah in projektih DPS ali ZKPS (npr. delo na Zakonu o psihološki dejavnosti, aktivno članstvo v različnih delovnih skupinah in strokovnih odborih, organizacija strokovnih srečanj) (20 %), ki ga potrdi DPS ali ZKPS,
   • zapis izkušenj iz prakse v okviru novih funkcij, skupin strank in delovnih okolij, in tudi dejavnosti, ki bi jih lahko razvrstili k primarni kompetenci Razvoj (20 %)
   • drugo; o relevantnosti navedenih drugih dejavnosti za stalni strokovni razvoj presoja NAC individualno.
 • podpisano zavezo k upoštevanju etičnega kodeksa (izpolnjen obrazec D).

Vlogo za obnovitev certifikata je treba oddati najkasneje 14 tednov pred potekom veljavnosti certifikata. Informacije o pripravi in pošiljanju vloge najdete v zavihku Za prosilce – Postopek pridobitve certifikata.